Inleiding

Poortman makelaars wil uw persoonsgegevens graag beschermen. In deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Poortman makelaars houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • in de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijven tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent de persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze ten aller tijde respecteren. Als Poortman Makelaars zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt, kunt u via onderstaande contactgegevens contact met ons op nemen.

Poortman makelaars
Bergerslag 1A
7951 DR Staphorst

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Poortman makelaars verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van koopovereenkomsten;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten;
 • Het aangaan van opdrachtbevestigingen.

Voor hierboven genoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, legitimatiebewijs met nummer en geldigheidsdatum.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen (als notarissen en makelaar) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden.
Met de verwerkers van uw persoonsgegevens maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons kan opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Poortman makelaars bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De Wwft schrijft voor dat wij legitimatiebewijzen voor een periode van vijf jaar moeten bewaren.

Gebruik van cookies

Poortman makelaars maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst. Cookies kunnen informatie voor u onthouden en informatie over uw bezoek bijhouden. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Cookies die wij gebruiken

Poortman makelaars gebruikt cookies met als doel om de website gebruiksvriendelijker te maken bijvoorbeeld om bepaalde voorkeuren te onthouden. Daarnaast gebruiken we ook Google Analytics en Google Adwords. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en inzicht te verkrijgen in onze campagneprestatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.
Naast bovenstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerkwebsites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke websites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Cookies weigeren

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u  op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. U  kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Onze computers en mobiele telefoons zijn beveiligd met een inlogcode;
 • Ons kantoor is beveiligd door een extern beveiligingsbureau;
 • Wij hebben een externe systeembeheerder voor o.a. het plaatsen van de nieuwste virusscanner(s).

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u wel vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van onze privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!